CukkerMukker –
Állati családtagok

Nyilatkozat szerzői jogokról

dec 10, 2019

Nyilatkozat szerzői jogokról

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a cukkermukker.hu nézői video-feltöltő oldala azt a célt szolgálja, hogy a felhasználók által feltöltött tartalmakat a Tóth Attiláné ev. (székhelye: 5525 Füzesgyarmat, Béke utca 3/C., adószáma: 67712825-1-24 – a továbbiakban: „CukkerMukker”) online videó megosztása és egyéb tartalomszolgáltatása során szabadon felhasználhassa, azokat a CukkerMukker internetes tartalomszolgáltatása során jogszerűen nyilvánosságra hozhassa.

A Felhasználó ezúton kijelenti és szavatolja, hogy a jelen feltöltés keretében a CukkerMukker rendelkezésére bocsátott tartalmat saját maga készítette, avagy amennyiben a feltöltött tartalom egyben bármilyen módon szellemi alkotásnak minősül – valamennyi általános polgári jogi, szerzői, rokon vagy szomszédos jogi oltalom alá tartozó mű vagy egyéb szellemi alkotás – annak vagyoni felhasználási jogosultsága megilleti, legalább olyan terjedelemben, hogy ezen jogoknak a CukkerMukker javára való ingyenes, de nem kizárólagos átengedésével a CukkerMukker jogosulttá váljon a feltöltött tartalmaknak az alább meghatározott módon való felhasználására.

A CukkerMukker fenn tartja a jogot, hogy a saját szerkesztői elvei mentén döntsön a látogatók által feltöltött tartalmak nyilvánossá tételéről!

A Felhasználó a feltöltött tartalmakat az alább meghatározott terjedelemben kifejezetten ingyenesen, vagyoni ellenszolgáltatás nélkül bocsátja a CukkerMukker rendelkezésére. A Felhasználó a tartalmak rendelkezésre bocsátásával egyben felhasználási jogot enged a CukkerMukker-nek, melynek keretében a CukkerMukker jogosulttá válik a feltöltött tartalom bármilyen jellegű, térbeli és időbeli korlát nélküli ismételt felhasználására, mely felhasználás kiterjed többek között a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI törvény (a továbbiakban: „Szjt.”) 18-29. §-aiban foglalt és a feltöltött tartalom által megjelenített szellemi alkotással kapcsolatba hozható valamennyi felhasználásra, ide értve többek között, de nem kizárólagosan a többszörözés – ezen belül a mű kép vagy hangfelvételen történő rögzítését és számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is -, valamit a mű bármilyen formában történő kiadásának, megjelenítésének, vagy nyilvánosságra hozatalának jogát is.

A Felhasználó által átengedett felhasználási jogok gyakorlása során a CukkerMukker jogot nyer többek között a tartalom, mint szellemi alkotás – időbeli és térbeli korlátozástól független – egészben vagy részletekben való bármilyen már ismert – földi, kábel, pay-tv, műhold, stb. – sugárzására, ismétlésére, bármilyen technikával történő (ismételt sugárzást is lehetővé tevő) rögzítésére, feliratozására, kereskedelmi értékesítésre, bármilyen hordozón való példányszámtól független műpéldányonkénti terjesztésére, televízió műsorban való felhasználására, korlátlan jellegű többszörözésére (ide értve a feltöltött tartalom kép- vagy hangfelvételen történő rögzítését és számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is), nyilvánossághoz való közvetítésére, továbbközvetítésére, továbbá átdolgozására stb.

A CukkerMukker a tartalom rendelkezésére bocsátásával jogosultságot szerez arra is, hogy a tárgybeli szellemi alkotásokat, azok elemeit, stb. egészben vagy részletekben a közönség részére interneten keresztűl vagy más módon úgy tegye, illetve tetesse hozzáférhetővé, amely alapján a közönség tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választják meg, jogosult az Internet útján való egyedi lehívással megvalósuló felhasználásra és annak engedélyezésére is.

Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a tartalmak jogellenes rendelkezésre bocsátásával a szerzői, szerzői vagyoni felhasználási jogok, vagy egyéb személyhez fűződő jogok jogosultjainak, valamint közvetve a CukkerMukker-nek okozott károkért és minden más polgári jogi igényért korlátozás nélküli felelősséggel tartozik.

Nyilatkozat személyhez fűződő jogokról

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a CukkerMukker.hu nézői video-feltöltő oldala azt a célt szolgálja, hogy a felhasználók által feltöltött tartalmakat az Tóth Attiláné ev. (székhelye: 5525 Füzesgyarmat, Béke utca 3/C., adószáma: 67712825-1-24 – a továbbiakban: „CukkerMukker”) online videó megosztása és egyéb tartalomszolgáltatása során szabadon felhasználhassa, azokat a CukkerMukker internetes tartalomszolgáltatása során jogszerűen nyilvánosságra hozhassa.

A Felhasználó ezúton kijelenti és szavatolja, hogy csak olyan, általa szerzett, készített és szerkesztett információkat, képeket, adatokat bocsát a CukkerMukker rendelkezésére, melyek nyilvánossághoz közvetítéséhez az érintett személyek hozzájárultak, azok személyiségi jogaikat nem sértik és amelyek a hatályos jogszabályi előírásokat betartva publikálhatóak.

Külön is szavatol azért, hogy a rendelkezésre bocsátott tartalom készítésével, vagy megszerzésével bűncselekményt, szabálysértést nem valósított meg, mások személyhez fűződő, vagy egyéb jogait, törvényes érdekeit nem sértette és nem is veszélyeztette; a rendelkezésre bocsátott tartalmakon felismerhető személyek nem csak a felvétel készítéséhez, de a róluk készült felvételek nyilvánosságra hozatalához is kifejezett hozzájárulásukat adták.

Felhasználó szavatol továbbá azért is, hogy a rendelkezésre bocsátott tartalom sem készítésének módját, sem tartalmát tekintve mások magán-, avagy üzleti titokhoz fűződő jogait nem sérti és nem is veszélyezteti.

Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a jogellenesen készített tartalmak rendelkezésre bocsátásával a CukkerMukker-nek, avagy más harmadik személyeknek okozott károkért és minden más polgári jogi igényért korlátozás nélküli felelősséggel tartozik.

Pin It on Pinterest

Share This